آیین نامه نظام پیشنهادهای دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد با اعتقاد به ضرورت بهره گیری نظام مند از توانایی های فکری و خلاقیت سرمایه انسانی در اداره دانشگاه، اقدام به استقرار نظام پیشنهادها نموده که بدین منظور آیین نامه ای تدوین گردیده است. محدوده کاربرد آیین نامه، کلیه واحدهای دانشگاه (معاونت های ستادی دانشکده ها و پژوهشکده ها) می باشد. البته دامنه پیشنهادگیری، تمامی ذی نعفان اعم از اعضای هیأت علمی، کارمندان، دانشجویان و خانواده های آنان را در بر می گیرد.

 download iconدانلود فایل آیین نامه