محورهای اولویت دار حوزه معاونت اداری و مالی در سال 1392

معاونت اداري و مالي دانشگاه در راستاي پرورش انديشه ها و ارج نهادن به فضايل و تواناييهاي كاركنان محترم در محيط كار و همچنين بهبود شرايط كاري و افزايش اثربخشي در سازمان، محورهاي اولويت دار خود را در نظام پيشنهادها به شرح زير اعلام مي نمايد، لذا ازكليه همكاران محترم تقاضا مي گردد به منظور هماهنگ نمودن اهداف فردي و سازماني، محورهاي ذكر شده را مورد توجه قرار داده و پيشنهادهاي خود را پيرامون آن ارسال نمايند.  

 

1- صرفه جويی در منابع انرژی اعم از آب، برق، گاز و ...

2- بهبود فرآيندهای مرتبط با خريد و نگهداری کالا

3- بهبود و کيفيت خدمات در زمينه‌های مختلف

4- امور زيباسازی و تبليغات در سطح پرديس

5- فرهنگ سازی و ارائه راه‌کارهای مناسب به منظورحفظ سلامتی و روحيه نشاط و شادابی کارکنان جهت افزايش بهره‌وری

6- ارائه الگوهای مناسب و جديد به منظور حفظ و زيباسازی فضای سبز دانشگاه و بهبود و توسعة آن

7- تکريم ارباب رجوع

8- ساماندهی تردد خودروها در سطح پرديس (پرديس بدون خودرو)

9- تعمير و نگهداری فضاهای فيزيکی و تأسيساتی دانشگاه

 

 ضمنا کمافی السابق پذیرای پیشنهادهای همکاران محترم در سایر محورها نیز می باشیم.

  کمیته تخصصی نظام پیشنهادهای معاونت اداری و مالی دانشگاه