قابل توجه کلیه بازنشستگان و موظفین دانشگاه فردوسی مشهد

ازكليه بازنشستگان و موظفين دانشگاه فردوسي مشهد تقاضا مي شود از روز شنبه مورخ 8 تیر  تا 25 مرداد ماه 1392  باهمراه داشتن شناسنامه و كارت ملي خود و كليه افراد تحت تكفل به  مديريت مالی دانشگاه مراجعه نمايند.

بديهي است حقوق مرداد ماه فقط پس ازكنترل مدارك فوق و با اخذ گواهي از اين مديريت قابل پرداخت خواهد بود.

مديريت مالي دانشگاه فردوسی مشهد