اعضاي شوراي كميته تخصصي نظام پيشنهادهاي معاونت اداري و مالي

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 دکتر ابوالفضل باباخانی
معاون اداري و مالي دانشگاه
2 دکتر حسین انصاری
مدير امور اداري و پشتيباني دانشگاه
3 دکتر محمد عابدی
مدير دفتر حقوقي دانشگاه
4 مهندس ابوالقاسم ساقی
مدير كارگزيني و رفاه و گزينش دانشگاه
5 مهندس محمدرضا اكبرزاده مدير ساختمانها و تاسيسات دانشگاه
6 دکتر محمدعلی باقرپور
مدير مالي دانشگاه
7 مهندس نسترن فرمانبر
دبير كميته تخصصي نظام پيشنهادها