سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد

 

به منظور آشنایی با سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد فایل های ذیل ارائه می گردد.

 download iconمقدمه ای بر ارزیابی عملکرد کارکنان

download iconشیوه نامه اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان

download iconشیوه نامه پیاده سازی گام به گام ارزیابی عملکرد کارکنان

download iconشیوه نامه تعیین شرح شغل رشته های شغلی

download iconشیوه نامه تعیین ارزیابی کنندگان کارکنان

download iconشیوه نامه تکمیل فرم ارزیابی عملکرد کارکنان