1. اخبار معاونت
negahdari-fazaye-sabz
۱۳۹۸/۰۳/۲۹

آگهي برگزاری مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهد در سال 98

آگهي  مناقصه نگهداري فضاي سبز دانشگاه فردوسي مشهد (سال 1398)   دانشگاه فردوسي مشهد در نظر دارد امور مربوط به نگهداري فضاي سبز خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نمايد.  دریافت آگهی مناقصه معاونت اداری و مالی دانشگاه فردوسی...

 takmili97-98-02    emkanatnoruz98